A Vidal Next Kft., mint Adatkezelő, valamint weboldal szolgáltató ezúton nyilatkozik a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról és az érintettek jogairól, ezek érvényesítésének lehetőségeiről.

1. Az adatkezelő
Az adatok kezelője – továbbiakban Adatkezelő – a Vidal Next Kft. (székhelye: 1196 Budapest, Jahn Ferenc u. 252., levelezési címe: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt 76., e-mail: office@pharmindex.hu, adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-112593/2017; NAIH-112597/2017; NAIH-112819/2017; NAIH-112820/2017.)

2. A kezelt adatok köre

Az adatkezelés megnevezése: adatkezelés honlapon történő regisztráció alapján tájékozott, önkéntes és kifejezett beleegyezést követően.

a) Az adatkezelő megrendelőivel kapcsolatban

aa) az ügyfél neve, lakcíme vagy munkahelyi címe,

ab) telefonszáma, e-mail címe, jelszó, képzettsége, munkahelye,

ac) a megrendelés adatai (megrendelt kiadványok és/vagy szolgáltatások, a fizetés adatai, a szállítás helye, adószám).

b) A reménybeli megrendelőkre vonatkozóan a név, a lakcím, telefonszám, e-mail cím, jelszó, továbbá az érdeklődésre vonatkozó adatok, valamint annak ténye, ha tiltakozott az adatok kezelése ellen.

c) A regisztrált felhasználókra vonatkozóan a név, alap- vagy működési nyilvántartási szám, születési idő, képzettség, szakterület*, e-mail cím, jelszó, telefonszám, munkahely*.

* nem kötelezően megadandó adatok

d) A honlap látogatóira vonatkozóan a forgalmi adatok, így az oldal látogatásának kezdő időpontja, a látogató számítógépének IP-címe, valamint – amennyiben a látogató számítógépe megadja – a böngésző és az operációs rendszer típusa és a megjelenítés grafikai felbontása. Ezek az adatok a honlapon történő megrendeléskor/regisztrációkor megadott személyes adatokkal nem kerülnek összekapcsolásra.

3. Az adatkezelés jogalapja, az adatok forrása

a) A 2.a) pontban megjelölt adatok esetén az adatkezelés jogalapja az ügyfél önkéntes hozzájárulása az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 5.§-a alapján, amelynek megadása a 2.aa) és 2.ac) pontok tekintetében a megrendelés teljesítéséhez elengedhetetlen, a 2.ab) pont esetében ingyenes szolgáltatás esetén feltétel.

b) A 2.b) pont esetében az adatok kezelésének jogalapja részben az érintettek önkéntes hozzájárulása, részben, a név- és lakcímadatok tekintetében a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény (Katv.) felhatalmazása.

Az e törvény 3. § (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján az adatkezelő név- és lakcímadatokat korábbi ügyfélkapcsolataiból, nyilvános regiszterekből, más közvetlen üzletszerző cégektől, valamint a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásából gyűjt.

c) A 2.c) pontban megadott adatokat Adatkezelő nyilvános adatforrások alapján ellenőrzi és kiegészítheti.

d) A forgalmi adatok az internet használatával szükségszerűen keletkeznek és automatikusan rögzülnek.

4. Az adatkezelés célja

a) A 2.a) pontban megjelölt adatok esetében az adatkezelés célja a megrendelés teljesítése, illetve annak megkönnyítése, továbbá – a közvetlen üzletszerzés jogszabályi keretei között – a jövőbeni vásárlások előmozdítása.

b) A 2.b) pontban megjelölt adatok közvetlen üzletszerzés céljából kerülnek kezelésre.

c) A 2.c) pontban megadott adatokat Adatkezelő mindenekelőtt a felhasználó jogosultságának ellenőrzése céljából kezeli, másodsorban a testre szabott szolgáltatások nyújtása céljából. A weboldal üzemeltetője személyre szabott hirdetéseket jelentethet meg a felhasználó részére, nyereményjátékban való részvétel esetén a nyeremény eljuttatása céljára kezeli az adatokat, valamint felhasználó hírlevélre iratkozhat fel. A szolgáltatások igénybevétele minden esetben önkéntes, a hírlevél szolgáltatásról felhasználó leiratkozhat. Egyes esetekben Szolgáltató üzleti partnerei Szolgáltatón keresztül információkat juttathatnak el a felhasználókhoz, ezeket a szolgáltatásokat felhasználó elutasíthatja.

d) A forgalmi adatok felvételének célja a felhasználók jobb minőségű kiszolgálása valamint látogatottsági statisztikák készítése. Az adatkezelés továbbá biztonsági célokat is szolgál.

Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja.

5. Az adatkezelés időtartama

a) Az Adatkezelő a megrendelések adatait a megrendeléssel kapcsolatban keletkező követelések elévüléséig, a számlázással összefüggő adatokat nyolc évig őrzi meg.

b) Az Adatkezelő az adatokat üzletszerzési célra az érintettek tiltakozási jogának gyakorlásáig használja fel, azt követően a tilalmi listán az újbóli üzletszerzési célú adatkezelések elkerülése érdekében kezeli.

c) A regisztrált felhasználók adatait Adatkezelő az érintettek tiltakozási jogának gyakorlásáig használja fel. Az Adatkezelő jogot formál arra, hogy azon felhasználók számára nem nyújtja ingyenes szolgáltatásait, akik adataik kezeléséhez nem járulnak hozzá, mivel e szolgáltatások igénybevétele önkéntes és ingyenes szolgáltatása Szolgáltató üzleti döntése.

6. Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók

A személyes adatokhoz az Adatkezelő munkatársai, valamint a honlapot üzemeltető cég munkatársai, a forgalmi adatokhoz az adatkezelő által megbízott rendszergazdák férhetnek hozzá.

Az adatok kezelésével kapcsolatos egyes technikai feladatokat (csomagolás, postázás) az adatkezelő megbízásából adatfeldolgozóként harmadik fél is végezheti.

7. Adattovábbítás

Személyes adatokat a 6. pontban megjelölteken kívül harmadik személyeknek az adatkezelő nem ad át. Ez nem vonatkozik

– az esetleges, törvényben előírt, kötelező adattovábbításokra, amelyekre csak rendkívüli esetekben kerülhet sor. Az adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja.

8. Az érintettek jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban

Személyes adataik kezeléséről az érintettek tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás a Vidal Next Kft. 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt 76. (Telefon: 476-8902, e-mail cím: office@pharmindex.hu címen kérhető.

Ugyanezeken az elérhetőségeken kezdeményezheti az érintett személyes adatainak helyesbítését, hozzájárulása alapján kezelt adatainak törlését, illetve tiltakozhat név- és lakcímadatainak közvetlen üzletszerzési célú felhasználása ellen. Amennyiben az érintett nem kívánja, hogy adatait közvetlen üzletszerzési célból felhasználják, név- és lakcímadatait az adatkezelő a jövőbeni adatkezelések megelőzése érdekében tilalmi listára veszi.

A weboldal szolgáltatója jogot formál arra, hogy egyoldalúan módosítsa mindenkori Adatkezelési Szabályzatát, amelyet felhasználó valamely szolgáltatás a módosítást követő első használatával elfogad.

9. Jogérvényesítési lehetőségek

Adatkezelőnél bármikor lehetősége van hozzájárulását visszavonni, hozzájárulását egyes adatokra, illetve adatkezelési műveletekre korlátozni, illetve személyes adatai kezelése ellen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) alapján az Infotv. által meghatározott esetekben tiltakozni.

Önnek jogában áll továbbá

(a) tájékoztatást kérni a személyes adatai kezeléséről;
(b) adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését kérni;
(c) jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulnia; és
(d) követelni az adatai jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével Önnek okozott kár megtérítését.

(Utolsó módosítás: 2017. június 30.)